محمد علی مرادی نیا

محمد علی

مرادی نیا

۲۲ فروردین ۱۳۹۷

عضو و مدرس انجمن خوشن یسان ایران شعبه اسلام آباد غرب

استاد محمد علی مراوی نیا دارای مدرک فوق ممتاز خوشنویسی و کارشناسی ارشد علوم تربیتی می باشد و از مربیان برجسته در حوزه خوشنویسی استان است


علی محمد مرادی نیا ا
تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

اطلاعات اشخاص

محمد علی مرادی نیا
محمد علی مرادی نیا
عضو و مدرس انجمن خوشن یسان ایران شعبه اسلام آباد غرب
محمد علی مرادی نیا
عضو و مدرس انجمن خوشن یسان ایران شعبه اسلام آباد غرب

علی محمد مرادی نیا ا