رضا نجف زاده

رضا

نجف زاده

۱۰ اسفند ۱۳۹۶

هنرجو

09183307578

رضا نجف زاده متولد شهرستان هنرپرور اسلام آبادغرب و هم اکنون دانش آموز پایه سوم راهنمایی مدرسه شهید مفتح اسلام آبادغرب میباشد و با استعدادی که داشت توانست طی دوسال تمدرک ممتازخودرادررشته نستعلیق از انجمن خوشنویسان ایران اخذ نماید

رضا نجف زاده متولد سال ۱۳۸۲/۲/۲صادره از اسلام آبادغرب دانش آموز پایه سوم راهنمایی مدرسه شهید مفتح اسلام آبادغرب میباشد اودرخانواده مذهبی دیده بجهان گشود که پدرش از خوشنویسان ومدرس انجمن میباشد وی توسط پدرش آقای سعید نجف زاده استعداد یابی شد وانقدر مستعد این فن شریف بود که مورد  تعجب همگان قرارگرفت  وطی دوسال توانست مدرک ممتازخودرادررشته نستعلیق از انجمن خوشنویسان ایران اخذ نماید وتاکنون در مسابقات بین مدارس درسطح شهرستان واستان عناوین خوبی کسب نموده است واکنون این فرزند صالح پدر ترجمه این مثل میباشد .هرکو ندارد نشان ازپدر .بیگانه خوانش نخوانش پسر .نامبرده همکنون درکنار عزیزان فوق ممتاز مشغول طی طریق میباشد .ضمنا ایشان توسط جناب استاد علی اشرف صندوق آبادی به لقب میرزابنویس مفتخر گردیده اند .برای این عزیز موفقیت روز افزون از خداوند منان خواستاریم

 

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۰ اسفند ۱۳۹۶

اطلاعات اشخاص

رضا نجف زاده
رضا نجف زاده
هنرجو
رضا نجف زاده
هنرجو

رضا نجف زاده متولد سال ۱۳۸۲/۲/۲صادره از اسلام آبادغرب دانش آموز پایه سوم راهنمایی مدرسه شهید مفتح اسلام آبادغرب میباشد اودرخانواده مذهبی دیده بجهان گشود که پدرش از خوشنویسان ومدرس انجمن میباشد وی توسط پدرش آقای سعید نجف زاده استعداد یابی شد وانقدر مستعد این فن شریف بود که مورد  تعجب همگان قرارگرفت  وطی دوسال توانست مدرک ممتازخودرادررشته نستعلیق از انجمن خوشنویسان ایران اخذ نماید وتاکنون در مسابقات بین مدارس درسطح شهرستان واستان عناوین خوبی کسب نموده است واکنون این فرزند صالح پدر ترجمه این مثل میباشد .هرکو ندارد نشان ازپدر .بیگانه خوانش نخوانش پسر .نامبرده همکنون درکنار عزیزان فوق ممتاز مشغول طی طریق میباشد .ضمنا ایشان توسط جناب استاد علی اشرف صندوق آبادی به لقب میرزابنویس مفتخر گردیده اند .برای این عزیز موفقیت روز افزون از خداوند منان خواستاریم