سعید نجف زاده

سعید

نجف زاده

۹ اسفند ۱۳۹۶

مسئول آموزش انجمن خوشنویسان اسلام آباد غرب

سعید نجف زاده از چهره های برجسته خوشنویسی استان کرمانشاه و کشور می باشد که دارای درجه فوق ممتاز می باشد

سعید نجفزاده ساکن شهرستان اسلام آبادغرب متاهل دارای همسر ودوفرزند که فرزند کوچک ,D درسن چهارده سالگی متاز نستعلیق اخذ نموده است .

دارای مدرک کارشناسی حقوق حرفه ای وارشاد مدنی وکارمند شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اسلام آبادغرب ومدرس انجمن خوشنویسان ایران شعبه اسلام آبادغرب ودارای مدرک فوق ممتاز دررشته خط نستعلیق وشاگردی استادان بزرگوار جناب آقایان مسعود صادقی واستاد بزرگ عبدالله جواری واستاد فرهیخته علی اشرف صندوق آبادی وحضرت استاالاساتید غلامحسین امیرخانی رادرکارنامه خود دارم 

نامبرده هم اکنون دانشجوی دوره استادی زیر نظر قائم مقام انجمن خوشنویسان ایران استاد علی اشرف صندوق آبادی هستم  ودرحال حاضر بعنوان مسئول آموزش انجمن اسلام آبادغرب مشغول تدریس درانجمن می باشد و تا کنون  در جشنوارهای مختلفی عناوینی قابل توجهی بدست آورده است.

تاریخ آخرین بروزرسانی ۹ اسفند ۱۳۹۶

اطلاعات اشخاص

سعید نجف زاده
سعید نجف زاده
مسئول آموزش انجمن خوشنویسان اسلام آباد غرب
سعید نجف زاده
مسئول آموزش انجمن خوشنویسان اسلام آباد غرب

سعید نجفزاده ساکن شهرستان اسلام آبادغرب متاهل دارای همسر ودوفرزند که فرزند کوچک ,D درسن چهارده سالگی متاز نستعلیق اخذ نموده است .

دارای مدرک کارشناسی حقوق حرفه ای وارشاد مدنی وکارمند شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اسلام آبادغرب ومدرس انجمن خوشنویسان ایران شعبه اسلام آبادغرب ودارای مدرک فوق ممتاز دررشته خط نستعلیق وشاگردی استادان بزرگوار جناب آقایان مسعود صادقی واستاد بزرگ عبدالله جواری واستاد فرهیخته علی اشرف صندوق آبادی وحضرت استاالاساتید غلامحسین امیرخانی رادرکارنامه خود دارم 

نامبرده هم اکنون دانشجوی دوره استادی زیر نظر قائم مقام انجمن خوشنویسان ایران استاد علی اشرف صندوق آبادی هستم  ودرحال حاضر بعنوان مسئول آموزش انجمن اسلام آبادغرب مشغول تدریس درانجمن می باشد و تا کنون  در جشنوارهای مختلفی عناوینی قابل توجهی بدست آورده است.